Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Văn phòng chúng tôi trực thuộc Ban An toàn giao thông tỉnh, hằng năm được giao một ít kinh phí từ nguồn bổ sung chương trình mục tiêu của ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT của tỉnh) và nguồn ngân sách tỉnh để xử lý, khắc phục một số điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên địa bàn. Chủ đầu tư là Ban ATGT tỉnh sử dụng bộ máy Văn phòng Ban ATGT tỉnh để tổ chức quản lý các dự án trên (Điều 23, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021). Theo khoản b Điều 11 Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định: Phụ cấp kiêm nhiêm QLDA, Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm QLDA một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó và Văn phòng đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các cá nhân tham gia QLDA do Ban ATGT tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện tại Ban ATGT tỉnh đang triển khai một số công trình đặc thù, thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2023; Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính không có quy định về chi phụ cấp kiêm nhiệm Ban QLDA. Xin Quý Bộ cho tôi hỏi: 1. Đối với các công trình đang triển khai giai đoạn 2020 - 2023, thì Văn phòng Ban ATGT tỉnh có được chi phụ cấp kiêm nhiêm QLDA nữa không? 2. Các công trình do ban ATGT tỉnh là chủ đầu tư sử dụng nguồn bổ sung chương trình mục tiêu của ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự An toàn giao thông (nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT của tỉnh) và nguồn ngân sách tỉnh có phải là nguồn vốn đầu tư công hay không? 3. Các công trình triển khai từ năm 2022 do Ban ATGT tỉnh làm Chủ đầu tư và sử dụng Văn phòng Ban ATGT tỉnh để tổ chức quản lý các dự án thì Văn phòng Ban ATGT tỉnh có được hưởng phụ cấp kiêm nhiêm QLDA nữa hay không và được quy đinh tại Thông tư nào? Kính mong quý Bộ giải đáp thắc mắc để tôi có cơ sở thực hiện. Tôi xin chân thành cảm ơn./.
05/05/2022
Trả lời:

Về nội dung chi và mức chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC. Tại Thông tư không có quy định cụ thể về chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án các công trình.

          Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2008/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 4. Mức chi

1. Mức chi cho công tác bảo đảm TTATGT thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

          2. Đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công an, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng mức chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tích chất tương tự đã được cấp có thẩm quyền quy định, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, trong phạm vi dự toán được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

          Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công an, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo quy định nêu trên.

Đề Quý Độc giả nghiên cứu và thực hiện./.

Gửi phản hồi: