Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Đơn vị tôi là đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên ( đơn vị nhóm 4). Tôi vừa tiếp nhận công tác tại đơn vị từ tháng 9/2021. Theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 thì từ năm 2022 đơn vị tôi không phải trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (Tài khoản 4314). Tuy nhiên, khi tiếp nhận tôi thấy Tài khoản quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 4314 có số dư cụ thể như sau: Tài khoản 43141- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp có số dư: 4.204.976 Tài khoản 43142-Quỹ PTHĐSN hình thành tài sản cố định có số dư: 12.000.000 (tài sản vừa hình thành năm 2021) Xin hỏi Bộ tài chính là tôi muốn xử lý số dư tài khoản trên thì điều chỉnh như thế nào? (điều khoản chuyển tiếp tại NĐ 60 không nhắc đến quỹ PTHĐSN). Tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời./.
18/04/2022
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về xử lý số dư Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) nhóm 4 theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đơn vị của độc giả là ĐVSNCL nhóm 4, thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập là quy định mới, trong đó có nhiều nội dung thay đổi so với cơ chế tài chính trước đây. Theo đó, hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu ban hành, sửa đổi các Thông tư liên quan, trong đó bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp phù hợp với cơ chế tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

2. Về xử lý số dư Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp (Quỹ PTHĐSN) phát sinh từ năm 2021 trở về trước, đơn vị thực hiện theo phương án sau:

a. Đối với số dư bằng tiền:

 Khoản 2 Điều 22 Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định: “....Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.”. Vì vậy trường hợp đến hết năm 2021 đơn vị còn số dư bằng tiền tại Quỹ PTHĐSN trích lập từ kinh phí tiết kiệm các năm trước, năm 2022 đơn vị có thể tiếp tục sử dụng trong năm sau. Theo đó, do đơn vị không thuộc đối tượng được trích lập Quỹ PTHĐSN, vì vậy đơn vị kết chuyển số dư bằng tiền của Quỹ PTHĐSN trên TK 43141 “Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp” sang TK 421 “Thặng dư (thâm hụt) lũy kế”, ghi:

Nợ TK 431- Các Quỹ (43141)

            Có TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

b. Đối với số dư Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ:          

Trước mắt, khi chưa có văn bản pháp lý quy định phương án xử lý cụ thể, đơn vị tiếp tục theo dõi giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ Quỹ PTHĐSN các năm trước trên TK 43142 “Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ”, đồng thời thuyết minh cụ thể về nội dung này trên Báo cáo tài chính. Khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2017/TT-BTC sẽ hướng dẫn đơn vị chuyển số dư sang tài khoản phù hợp.

Đề nghị độc giả nghiên cứu, thực hiện./.

Gửi phản hồi: