Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính, Đơn vị tôi là Sở Giao thông vận tải thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là chủ đầu tư của một số công trình bảo trì đường bộ sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên- Sự nghiệp kinh tế- Sự nghiệp giao thông. Hiện tại, Sở GTVT phát sinh nguồn thu từ chi phí quản lý dự án các công trình bảo trì đường bộ và thực hiện thu chi QLDA theo Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 và Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019. Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các nguồn thu hoạt động tư vấn, QLDA của chủ đầu tư, ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ ngày 24/01/2022, bãi bỏ Thông tư 72/2017/TT_BTC ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại điểm b, khoản 1, Điều 1- Thông tư 108/2021/TT-BTC quy định “ Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, BQLDA không thuộc phạm vi điều chỉnh Thông tư này”. Như vậy, với trường hợp Đơn vị tôi, việc quản lý sử dụng nguồn thu từ chi phí dự án để lại của chủ đầu tư đối với các công trình bảo trì đường bộ từ nguồn NSNN cấp- nguồn chi thường xuyên- Sự nghiệp kinh tế thì áp dụng theo quy định nào ạ? Mong Bộ Tài chính sớm trả lời, để Đơn vị thực hiện. Trân trọng!
27/04/2022
Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quy định:

“Điều 42. Bộ Tài chính

1. Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.”

Trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA).

b) Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, BQLDAkhông thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.”

Theo quy định nêu trên, nguồn vốn chi thường xuyên - sự nghiệp kinh tế - sự nghiệp giao thông của tỉnh để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ (duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường tỉnh; công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình bảo đảm trật tự an toàn giao thông) không phải vốn đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công; vì vậy, không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính. Do vậy, đối với việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của dự án không sử dụng vốn đầu tư công, đề nghị độc giả có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Đề Quý Độc giả nghiên cứu và thực hiện./.
Gửi phản hồi: