Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, Ngày 11/01/2022, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. Trong đó, quy định mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với dự án Nhóm I là 50.000.000 đ, dự án Nhóm II là 45.000.000 đ (không quy định mức nộp phí đối với dự án thuộc nhóm III). Trong quá trình triển khai Luật BVMT năm 2020, đã phát sinh nhiều dự án Nhóm III, thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, nhưng vì không có quy định cụ thể đối với việc nộp phí thẩm định cấp giấy phép môi trường nên gây ra nhiều khó khăn cho Chủ đầu tư và cơ quan thẩm định. Vì vậy, kính mong Bộ Tài chính cho biết mức thu phí cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với dự án Nhóm III là bao nhiêu và áp dụng theo văn bán hướng dẫn nào? Trường hợp chưa có văn bản quy định, kính mong Bộ Tài chính có thêm hướng dẫn đối với việc thu phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với dự án Nhóm III do cơ quan trung ương thực hiện. Rất mong nhận được sự phản hồi của Quý Bộ. Trân trọng cảm ơn.
05/04/2022
Trả lời:

Trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Trần Thị Phượng, địa chỉ: Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

          - Tại khoản 2 Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường quy định: Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (GPMT) thuộc thẩm quyền cấp GPMT của cơ quan nhà nước ở trung ương.

- Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

          Căn cứ quy định pháp luật bảo vệ môi trường, phí, lệ phí, căn cứ đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng hợp ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. Trong đó, không quy định thu phí thẩm định cấp GPMT đối với dự án nhóm III.

          Bộ Tài chính trả lời để bà Phượng được biết./.


Gửi phản hồi: