Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài. Số dư dự phòng các khoản đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019. Theo Khoản 9, điều 40, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định: “Khi lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xác định giá trị khoản đầu tư bị tổn thất để trích lập dự phòng tổn thất đầu tư” Theo Khoản 2, điều 45, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định: “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn”. Xin hỏi hiện tại một doanh nghiệp có khoản đầu tư ra nước ngoài có khả năng bị mất vốn (Công ty con/ liên kết ở nước ngoài bị lỗ) thì việc trích lập dự phòng tổn thất đầu tư được thực hiện như thế nào? cơ sở tính toán là gì?
14/03/2022
Trả lời:

Điều 2 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp quy định:

Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.”

Điều 1 Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp quy định:

“Thông tư này hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.”

 Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có một khoản đầu tư ra nước ngoài có khả năng bị mất vốn:

1- Việc trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác đối với khoản đầu tư ra nước ngoài phục vụ cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 40 và Điều 45 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2- Việc trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác đối với khoản đầu tư ra nước ngoài phục vụ cho mục đích xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019.

Gửi phản hồi: