Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
- Tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; trong đó quy định chi giải khát giữa giờ như sau: “Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu”. - Điều 13 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị như sau: “1. Văn bản, kế hoạch tổ chức hội nghị được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 2. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảng kê thanh toán đối với các khoản chi bằng tiên cho người tham dự hội nghị theo quy định tại Thông tư này (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ thanh toán”. Như vậy thì cho tôi hỏi chi bằng tiền mặt có ký nhận cũng là chứng từ hợp pháp tại sao ko thanh toán được.
28/06/2022
Trả lời:

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; quy định:

Điều 12. Mức chi tổ chức hội nghị trong đó quy định cụ thể các khoản chi tổ chức hội nghị (Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị; các khoản chi công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên do cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị; chi giải khát giữa giờ; chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; Chi hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; Chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp).

Điều 13. Hóa đơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị

1. Văn  bản, kế hoạch tổ chức hội nghị được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảng kê thanh toán đối với các khoản chi bằng tiền cho người tham dự hội nghị theo quy định tại Thông tư này (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Điều 14. Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện:

3. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp.

Như vậy, căn cứ quy định cụ thể về chi hội nghị tại địa phương của Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ hóa đơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 40/2017/TT-BTC, đề nghị Quý độc giả thực hiện thanh toán các nội dung chi hội nghị theo đúng chế độ, định mức hiện hành.

Gửi phản hồi: