Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Trong năm 2019, Công ty tôi có mua hàng hóa dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể là hóa đơn phòng nghỉ và vé máy bay phục vụ cá nhân đi khám bệnh. Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì số tiền thuế GTGT của các số hóa đơn trên là 1.432.028 đồng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo khoản 9 Điều 14 Thông tư 2019/2013/TT-BTC: "9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt." thì số thuế GTGT không được khấu trừ 1.432.028 đồng được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN , tôi hiểu như vậy có đúng không? Công ty thực hiện tính nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và các số hóa đơn trên đều đáp ứng đúng điều kiện về thanh toán không dùng tiền mặt. Xin cảm ơn!
27/05/2022
Trả lời:
Gửi phản hồi: