Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tại Khoản 1 Điều 2 THông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức quy định: "Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức tham gia tuyển dụng; công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này". Như vậy xin hỏi Bộ Tài chính: viên chức dự xét thăng hạng viên chức có phải nộp lệ phí không ? để Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh khi tổ chức xét thăng hạng viên chức năm 2022
06/01/2022
Trả lời:

Trả lời câu hỏi của bà Đinh Phương Dung (Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 31 Luật Viên chức quy định về bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp: “Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét…”.

- Tại điểm 2 mục XIII Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định: Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Như vậy, Luật Phí và lệ phí chỉ quy định thu phí đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, không quy định thu phí đối với xét thăng hạng.

- Tại  khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức quy định: “Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức tham gia tuyển dụng; công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Kinh phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sử dùng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện xét thăng hạng viên chức.

          Bộ Tài chính trả lời để độc giả được biết./.
Gửi phản hồi: