Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp liên doanh, có vốn đầu tư nước ngoài (bên Việt Nam 55% vốn góp, bên nước ngoài 45% vốn góp) hoạt động nuôi trồng thủy sản. Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ “về một số chính sách phát triển thủy sản” quy định đối tượng áp dụng:“1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản.” Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5917/BTC-TCT ngày 06/5/2015 V/v thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài (bên Việt Nam 55% vốn góp, bên nước ngoài 45% vốn góp) có thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ “về một số chính sách phát triển thủy sản” không. Kính mong Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp chúng tôi có được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ “về một số chính sách phát triển thủy sản” không. Trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính
24/12/2021
Trả lời:


Gửi phản hồi: