Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính! Tôi là đơn vị ở khối Xã ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tôi có câu hỏi nhờ BTC hướng dẫn về nghiệp vụ kết chuyển chênh lệch thu, chi và Kết chuyển kết dư Ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý: Năm 2020 Tổng thu NSX đã qua kho bạc là: 3.000.000.000đ, Tổng chi NSX đã qua kho bạc đến ngày 31/12/2020 là: 2.800.000.000đ. Trong năm 2020 tôi có thực hiện nghiệp vụ Chi chuyển nguồn: N815/C714: 200.000.000đ ngày 31/01/2021 (tức thời gian chỉnh lý). Theo như thông tư 70/2019/TT-BTC, tài khoản 914 và 915 có hướng dẫn cuối năm kết chuyển: Nợ TK 714/Có TK 914: 3.000.000.000đ, Nợ TK 914/Có TK 814: 2.800.000.000đ, Nợ TK 914/Có TK474: 200.000.000đ. Kết chuyển trong thời gian chỉnh lý: Nợ TK 915/Có TK 815: 200.000.000đ, Nợ TK 474/Có TK915: 200.000.000, Còn TK714 vẫn đang treo vì không thể kết chuyển và Số dư chuyển sang năm sau theo hướng dẫn của thông tư 70/2019/TT-BTC thì không có số dư của TK714. Nhờ BTC giải đáp giúp tôi nghiệp vụ kết chuyển để tôi thực hiện cho đúng trên Bảng cân đối và báo cáo tài chính Trân trọng cám ơn!
01/12/2021
Trả lời:


Theo quy định của Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, việc xử lý chênh lệch thu chi ngân sách xã:

1.Tại thời điểm 31/12/2020

- UBND xã thực hiện kết chuyển hết số dư TK 714 “Thu Ngân sách xã hạch toán vào NSNN”, TK 814 “Chi NSX hạch toán vào NSNN” vào TK 914 “Chênh lệch thu, chi NSX”.

- Theo nội dung nêu trong câu hỏi của độc giả thì đến ngày 31/12/2020, đơn vị đã thực hiện kết chuyển tổng thu, tổng chi như sau:

(1) Nợ TK 714-Thu Ngân sách xã hạch toán vào NSNN: 3.000.000.000đ

Có TK 914- Chênh lệch thu, chi NSX: 3.000.000.000đ.

(2) Nợ TK 914- Chênh lệch thu, chi NSX: 2.800.000.000đ

Có TK 814- Chi NSX hạch toán vào NSNN: 2.800.000.000đ.

Như vậy, tại thời điểm 31/12/2020, TK 714 không còn số dư.

2. Tại thời điểm 31/01/2021   

Theo quy định, hết thời gian chỉnh lý quyết toán (31/01), căn cứ số chi năm trước (năm 2020) được chuyển nguồn sang năm sau (năm 2021), đơn vị hạch toán chi chuyển nguồn:

          Nợ TK 815- Chi NSX trong thời gian chỉnh lý: 200.000.000đ

                   Có TK 714- Thu NSX hạch toán vào NSNN: 200.000.000đ.

          3. Sau khi Hội đồng nhân dân xã đã phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm trước, đơn vị kết chuyển:

-     Nợ TK 915- Chênh lệch thu, chi NSX trong thời gian chỉnh lý: 200.000.000đ

                   Có TK 815- Chi NSX trong thời gian chỉnh lý: 200.000.000đ.

-     Nợ TK 474- Kết dư ngân sách xã: 200.000.000đ

            Có TK 915- Chênh lệch thu, chi NSX trong thời gian chỉnh lý: 200.000.000đ.

Như vậy, tại thời điểm 31/01/2021 thì số tiền 200.000.000đ hạch toán tại bút toán mục 2 nêu trên (phát sinh có TK 714 “Thu Ngân sách xã hạch toán vào NSNN”) là số thu ngân sách năm sau (Năm 2021) được chuyển nguồn năm trước (năm 2020) sang, chứ không phải đang bị treo như độc giả phản ánh.

Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: