Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài Chính Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1), có phát sinh nghiệp vụ mua tài sản cố định bằng nguồn ngân sách cấp và đã hạch toán như sau: - Tháng 3/2021: Rút dự toán tạm ứng đã cấp chuyển khoản kho bạc ứng trước 50% giá trị hợp đồng cho nhà cung cấp ghi: Nợ TK 331- Phải trả cho người bán Có TK 337-Tạm thu (3378) Đồng thời ghi có TK00821-Dự toán chi hoạt động - Tháng 8/2021 người bán giao TSCĐ, ghi: + Thanh toán nốt 50% còn lại, ghi: Nợ TK331-Phải trả cho người bán Có TK36611-Các khoản nhận trước chưa ghi thu Đồng thời ghi có TK00821-Dự toán chi hoạt động + Ghi tăng TSCĐ, ghi: Nợ TK 211-TSCĐ hữu hình Có TK331-Phải trả cho người bán Đồng thời kết chuyển 50% đã ứng trước, ghi: Nợ TK337-Tạm thu (3378) Có TK36611-Các khoản nhận trước chưa ghi thu Tuy nhiên khi hạch toán trên phần mềm Misa thì không lên được bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đã cấp do khi rút dự toán tạm ứng trước 50% không hạch toán vào các tài khoản như: Nợ TK611/Có TK5111 Nợ TK331/Có TK511 Hoặc Nợ TK211/Có TK366. Vậy tôi hạch toán như trên đã đúng nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC chưa ạ. Kính mong quý Bộ giải đáp thắc mắc sớm giúp tôi ạ. Trân trọng cảm ơn!
29/11/2021
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về việc đơn vị hạch toán ứng trước hợp đồng mua sắm TSCĐ bằng nguồn ngân sách nhà nước cho nhà cung cấp theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, tuy nhiên phần mềm Misa không đáp ứng được yêu cầu lập Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng do nghiệp vụ không hạch toán các bút toán Nợ TK 611/ Có TK 511, Nợ TK 331/ Có TK 511, Nợ TK 211/ Có TK 366,... Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, tại Phụ lục số 02, đã quy định rất rõ nguyên tắc hạch toán các tài khoản, bao gồm tài khoản trong bảng và tài khoản ngoại bảng. Theo quy định, khi đơn vị rút dự toán từ Kho bạc chuyển tiền ứng trước hợp đồng mua sắm TSCĐ cho nhà cung cấp, lúc này mới phát sinh khoản ứng trước cho nhà cung cấp, do vậy đơn vị hạch toán Nợ TK 331 “Phải trả cho người bán” / Có TK 337 (3378) “Tạm thu”, Đồng thời ghi Có TK 008211 “Dự toán chi hoạt động” là phù hợp.

Việc phần mềm Misa không đáp ứng được lập Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng với KBNN trong trường hợp này, đề nghị đơn vị liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm để đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

  Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: