Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính Luật số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trong Luật có thay đổi quy định về doanh nghiệp Nhà nước như sau: “Điều 88. Doanh nghiệp Nhà nước 1. Doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm: a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. và… 3. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này bao gồm: a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Công ty tôi là công ty Cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội, Công ty tôi có 60% vốn của công ty mẹ. Công ty mẹ là công ty TNHH Một thành viên 100% vốn của Nhà nước (ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Vậy, công ty tôi có phải là doanh nghiệp Nhà nước không? Các quy định của Luật áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước có phải thực hiện không hay theo quy định của Luật áp dụng đối với công ty cổ phần? Xin trân trọng cảm ơn.
20/12/2021
Trả lời:

Liên quan đến việc xác định doanh nghiệp nhà nước và áp dụng các quy định đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì xây dựng Luật Doanh nghiệp) để được hướng dẫn cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.


Gửi phản hồi: