Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Theo quy định của Luật NSNN: Các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hằng năm mà ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đối với số tăng thu so với dự toán được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: - Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; - Bổ sung quỹ dự trữ tài chính; - Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; - Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; - Tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng; Đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật thêm phần được sử dụng chi cho dự phòng, thiên tai, dịch bệnh.
29/11/2021
Trả lời:

Điều 10, Luật NSNN quy định về dự phòng: “Điều 10. Dự phòng ngân sách nhà nước        

          1. Mức bố trí dự phòng từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp.

          2. Dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng để:    

          a) Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán;

          b) Chi hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản này, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng cấp mình để thực hiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu;

          c) Chi hỗ trợ các địa phương khác ....”

          Như vậy, trường hợp phát sinh nhiệm vụ chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh thì sử dụng nguồn dự phòng ngân sách hằng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định.

          Kết thúc năm ngân sách có nguồn tăng thu so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao thì số tăng thu được sử dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 59, Luật NSNN: “Số tăng thu, trừ tăng thu của ngân sách địa phương do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về ngân sách cấp trên và số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

          a) Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi;

          b) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính;

          c) Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương;

          d) Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội;

          đ) Tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng”

          Số tăng thu sau khi sử dụng theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì có nội dung chi đầu tư một số dự án công trình quan trọng (có bao gồm cả các công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai). Vì vậy, đề nghị thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Gửi phản hồi: