Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi làm kế toán ở doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối (vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng), thời gian làm kế toán trên 14 năm, hiện tại tôi có bằng cử nhân kế toán (hệ cao đẳng), bằng cử nhân ngành kinh tế, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và chứng chỉ kế toán trưởng còn hiệu lực.Tôi xin hỏi, theo quy định của Luật Kế toán năm 2015; Nghị định 174/2016/NĐ-CP tôi có đủ điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng doanh nghiệp hay không?

 

26/11/2021
Trả lời:

Tại khoản 1, khoản 2, khoản 5  Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (NĐ 174) quy định như sau:

1. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

2. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:

a) Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;

b) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở Trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;

đ) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

e) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;

g) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;

h) Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;

i) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

l) Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

5. Đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán của công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước hoặc là doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 05 năm

Tại điểm g khoản 3 Điều 21 NĐ 174 quy định như sau:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng tại doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối (vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng) thì độc giả phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và phải đảm bảo các tiêu

Gửi phản hồi: