Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài Chính. Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp và tự chủ theo Nghị định 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 của chính phủ. 1/trong năm 2020 đơn vị tôi có thực hiện thu hồi các khoản chi của năm 2019, do không đúng qui định theo kết luận của Thanh tra Sở Tài chính, sang năm 2021 số tiền thu hồi được chuyển vào nguồn thu của đơn vị tôi với nội dung Thu hồi các khoản chi năm trước. vậy cho tôi hỏi: Đơn vị tôi có được sử dụng số tiền thu hồi các khoản chi năm trước này không? Nếu được sử dụng thì trong năm 2021 được không? Sử dụng đúng nguồn đã thu hồi lại phải không? 2/ Trong năm 2020 đơn vị được hỗ trợ kinh phí hỗ trợ thiên tai cho hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt, cây ăn trái và hoa màu bị chết, hỗ trợ lần đầu là 71%, đơn vị tôi cấp đúng số tiền, sang năm 2021 tiếp tục hỗ trợ 29% còn lại cho hộ dân: người dân phản ánh một số hộ có thu hoạch được trên phần hoa màu bị ảnh hưởng nên cán bộ cấp phát thu hồi lại các khoản đã cấp trước (là 71%) nhưng năm 2020 đã thực hiện quyết toán và lên các báo cáo rồi nên không thể nộp trả lại phần tiền đã thu hồi. Nay đơn vị xin được hỏi Bộ tài chính: Có thể áp dụng văn bản nào để thực hiện trong trường hợp này để đơn vị nộp trả số tiền theo đúng qui định được ạ? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
10/12/2021
Trả lời:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật NSNN 2015: “Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên.”

         2. Tại khoản 8 Điều 65 Luật NSNN quy định:

         Điều 65. Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước

         8. Những khoản thu ngân sách nhà nước không đúng quy định của pháp luật phải được hoàn trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã nộp; những khoản thu ngân sách nhà nước nhưng chưa thu phải được truy thu đầy đủ cho ngân sách; những khoản chi ngân sách nhà nước không đúng với quy định của pháp luật phải được thu hồi đủ cho ngân sách.

         Tại Điều 73 Luật NSNN 2015 quy định:

         Điều 73. Xử lý các khoản thu, chi ngân sách nhà nước không đúng quy định sau khi quyết toán ngân sách nhà nước được phê chuẩn

         Sau khi quyết toán ngân sách nhà nước và ngân sách các cấp chính quyền địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, trường hợp phát hiện thu, chi ngân sách không đúng quy định thì thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 65 của Luật này và được quyết toán vào ngân sách năm xử lý.

         Vì vậy, đề nghị thực hiện theo quy định Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Gửi phản hồi: