Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính thưa Bộ Tài chính, hiện nay tôi đang công tác tại 1 trường THPT trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Hiện tại, huyện Đức Cơ đang hưởng hệ số khu vực là 0,5 nên cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện được hưởng chế độ nghỉ phép theo Thông tư 141/2011/TT-BTC. Đối với đối tượng là giáo viên, theo Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT: “Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”. Trước nay, nhà trường thực hiện chi trả chế độ phép cho giáo viên và cán bộ nhân viên trong trường bằng hình thức khoán, chi hết cho tất cả mọi người mà không phân biệt có thực sự nghỉ phép hay không, Và khi khi áp dụng khoán thì k có bất kỳ chứng từ kèm theo là đúng hay sai? Xin Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện, thủ tục và cán bộ, viên chức trong đơn vị cần cung cấp chứng từ gì để được hưởng chế độ nghỉ phép theo đúng quy định?
22/11/2021
Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

- Điểm b, khoản 2, Điều 2:

“b) Các trường hợp được thanh toán tiền bồi dưỡng do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho cán bộ, công chức nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

Cán bộ, công chức nếu đã được cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho đi nghỉ phép theo quy định nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

Căn cứ điều kiện công việc thực tế, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ về các trường hợp được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm”.

- Điểm b, khoản 1, Điều 5 về điều kiện, chứng từ thanh toán:

b) Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

Có đơn xin nghỉ phép nhưng được Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp quản lý cán bộ, công chức làm việc xác nhận do yêu cầu công việc nên không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm”.

- Điểm b, khoản 2, Điều 5 về mức thanh toán và cách thức chi trả:

“b) Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

- Hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

- Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

- Thời gian chi trả: Được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước”.

Gửi phản hồi: