Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính/ Cục QLGS BH Tháng 5/2021 Tôi có mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tư liên kết đơn vị có tên là Đắc Lộc Tâm An tại công ty BHNT Manulife VN. Vì ảnh hưởng của dịch Covid nên tôi dự định năm sau sẽ yêu cầu giảm số tiền BH từ 1 tỷ xuống còn 300tr để giảm phí đóng. Tại thời điểm hợp đồng được cấp ngày 25/5/2021 có điều khoản như sau: (Điều 7- Quy trình nghiệp vụ) Trong thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực, bên cạnh Quyền Lợi Gia Tăng Số Tiền Bảo Hiểm Không Cần Thẩm Định, Bên Mua Bảo Hiểm có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số Tiền Bảo Hiểm và/hoặc thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm với các điều kiện sau :Số Tiền Bảo Hiểm sau khi thay đổi phải tuân thủ theo quy định về Số Tiền Bảo Hiểm tối thiểu và tối đa của sản phẩm này. Nhưng hôm nay ngày 3/11/2021 tôi có hỏi về việc giảm STBH năm 2 thì được tư vấn viên thông báo như sau : Đối với sản phẩm Đắc Lộc Tâm An việc thay đổi số tiền bảo hiểm phải tuân thủ tất cả các qui định sau: - Tuân thủ qui định về STBH tối đa - Tuân thủ qui định về STBH tối thiểu - Phần điều chỉnh STBH mỗi lần không thấp hơn 100tr đồng - Mỗi hợp đồng được thay đổi STBH một lần trong mỗi năm hợp đồng như qui định tại điều khoản sản phẩm. - Phần giảm số tiền bảo hiểm mỗi lần không cao hơn 20% STBH tại thời điểm yêu cầu thay đổi. Ví dụ: STBH năm 2021 là 1 tỷ đồng thì năm 2022 khách hàng có thể yêu cầu giảm STBH nhưng không được quá 200tr. STBH sau khi giảm tối thiểu phải là 800tr. Có nghĩa năm sau tôi không được giảm STBH xuống 300tr (số tiền BH tối thiểu) Tư vấn viên nói với tôi rằng qui đình bổ sung về việc thay đổi STBH được áp dụng từ ngày 1/11/2021 cho tất cả các hợp đồng BH đang có hiệu lực. và Manulife thông báo rằng điều khoản này đã được bộ Tài chính chấp thuận nên họ mới tiến hành. Cho nên Manulife từ chối yêu cầu giảm STBH năm 2 xuống 300tr của tôi. Tôi rất bức xúc về việc Manulife có thay đổi về điều khoản hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên mua bảo hiểm và tôi cũng không nhận được thông báo bằng văn bản nào về sự thay đổi điều khoản trong HĐBH. Theo luật kinh doanh bảo hiểm điều 25 : Sửa đổi , bổ sung hợp đồng bảo hiểm Những bổ sung sửa đổi điều kiện điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm phải có sự chấp thuận của bên mua bảo hiểm và phải được lập thành văn bản. Nên manulife tự ý thay đổi điều khoản trong hợp đồng BH là sai với thỏa thuận ban đầu trong HĐBH đã ký kết ngày 25/5/2021. Tôi muốn hỏi Bộ Tài Chính là : Điều khoản sửa đổi mà Manulife nói trên áp dụng cho các hợp đồng được phát hành trước ngày 1/11/2021 và đang có hiệu lực, có đúng với luật kinh doanh BH và qui định của Bộ Tài Chính hay không. Trong trường hợp này tôi phải làm sao để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Khi Manulife cứ tự ý thay đổi điều khoản hợp đồng BH mà không có sự chấp thuận và thông báo đến BMBH. Trong khi tôi ký HĐ thời hạn 10 năm, tôi rất hoang mang nếu trong tương lai Manulife còn có sự thay đổi điều khoản HĐ nào gây bất lợi cho BMBH nữa hay không, khi Manulife là 1 doanh nghiệp lớn đa quốc gia, đứng top 3 tại thị trường BH ở VN . Mong nhận được sự phản hồi sớm từ Bộ Tài chính/ Cục QLGS BH Tôi xin cảm ơn
19/11/2021
Trả lời:


Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả thông qua email hỏi đáp chính sách tài chính của Bộ Tài chính về việc thay đổi số tiền bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, văn bản quy định pháp luật có liên quan và quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí định kỳ (phiên bản 2) được phê chuẩn theo công văn số 12200/BTC-QLBH ngày 13/9/2017 của Bộ Tài chính (tên thương mại: Đắc Lộc Tâm An), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định về pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000: “Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

- Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ: “a) Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;”.

- Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ: b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;”.

- Theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016: “Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được phê chuẩn hoặc đăng ký với Bộ Tài chính. Trường hợp thay đổi phải được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc đăng ký với Bộ Tài chính trước khi thực hiện.”.

2. Quy tắc điều khoản sản phẩm

Theo quy định tại Điều 7 Quy trình nghiệp vụ ban hành kèm theo quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí định kỳ (phiên bản 2) nêu trên:

Quy định về việc Thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm và/hoặc Kế Hoạch Bảo Hiểm

a) Trong thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực, bên cạnhQuyền Lợi Gia Tăng Số Tiền Bảo HiểmKhông Cần Thẩm Định, Bên Mua Bảo Hiểm có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số Tiền Bảo Hiểm và/hoặc thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm với các điều kiện sau:

(iv) Số Tiền Bảo Hiểm sau khi thay đổi phải tuân thủ theo quy định về Số Tiền Bảo Hiểm tối thiểu và tối đa của sản phẩm này; và

(v) Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ sẽ thay đổi khi số tiền bảo hiểm thay đổi. Bên mua bảo hiểm phải đóng một khoản phí bảo hiểm tương ứng với việc thay đổi tăng số tiền bảo hiểm.

b) Đối với yêu cầu thay đổi từ Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng CaosangKế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản: Số Tiền Bảo Hiểm của Quyền Lợi Bảo Hiểm Cơ Bản sau khi thay đổi bằng tổng của Số Tiền Bảo Hiểm trước khi thay đổi và Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản tại Ngày Định Giá Kế Tiếp sau ngày ngày yêu cầuthay đổi.

c) Phí Bảo Hiểm Định Kỳ, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro và/hoặc các điều kiện khác của Hợp Đồng và các điều kiện của Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ(nếu có) có thể được Công Ty điều chỉnh phù hợp với Số Tiền Bảo Hiểm mới và/hoặc Kế Hoạch Bảo Hiểm mới.

d) Công Ty bảo lưu quyền quyết định chấp thuận/từ chối đối với yêu cầu thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm và/hoặc Kế Hoạch Bảo Hiểmtùy từng thời điểm. Việc thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm và/hoặc Kế Hoạch Bảo Hiểm chỉ có hiệu lực vào Năm Hợp Đồng kế tiếp sau ngày yêu cầu thay đổi được Công Ty chấp thuận.

Căn cứ các quy định trên, Công ty TNHH Manulife Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được phê chuẩn hoặc đăng ký với Bộ Tài chính. Trường hợp ông/bà còn thắc mắc liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm, đề nghị bà liên hệ với Công ty TNHH Manulife Việt Nam để được giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Gửi phản hồi: