Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp kinh tế (Chủ đầu tư khu công nghiệp) tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (nhóm 2) theo quy định Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Vào các ngày lễ, Tết hàng năm đơn vị bắt buộc phải bố trí viên chức, người lao động trực đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị và tuần tra, kiểm soát (ca trực 24/24). Xin hỏi Bộ Tài chính: Ngoài thời gian làm việc theo tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức thì đơn vị có được thanh toán tiền làm ban đêm, làm thêm ngoài giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BNV-BTC hay không? Vì theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BNV-BTC “2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ có hướng dẫn riêng”. Tuy nhiên, hiện nay việc thanh toán chế độ trực chưa thấy có hướng dẫn. Kính mong Bộ Tài chính quan tâm giải đáp.
26/11/2021
Trả lời:

2.1. Tại khoản 1, khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

b) Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ có hướng dẫn riêng”.

          Theo nội dung câu hỏi của bạn đọc, đơn vị bạn đọc công tác là đơn vị sự nghiệp kinh tế (chủ đầu tư công nghiệp) tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (nhóm 2) theo quy định Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, do đó chế độ tiền lương làm đêm, thêm giờ đối với cán bộ, viên chức của đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính nêu trên (không thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ).

          Đối với một số ngành, nghề thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ thì thực hiện theo quy định riêng của từng ngành, nghề. Ví dụ như lĩnh vực ý tế: Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về việc quy định một số chế độ phục cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phục cấp chống dịch, trong đó quy định chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ.

2.2. Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 do Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành, do đó đề nghị bạn đọc hỏi thêm ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung này.

Gửi phản hồi: