Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ tài chính/cục QLGS BH: Tại quy tắc Bảo hiểm xe cơ giới của các Doanh nghiệp bảo hiểm có điều khoản áp dụng về mức khấu trừ (trích nguyên văn):" Bảo hiểm ... áp dụng mức khấu trừ tối thiểu 500.000 đồng/vụ tổn thất", trong thực tế các doanh ngiệp bảo hiểm áp dụng mức khấu trừ không thống nhất, lúc thì áp dụng 550.000 đồng/vu (bao gồm chi phí sửa chữa 500.000 và Thuế GTGT: 50.000 đồng, lúc thì 500.000 (bao gồm thuế GTGT) - nếu khách hàng mua bảo hiểm thắc mắc sai khác so với thỏa thuận lúc kí hợp đồng). Chúng tôi là đơn vị sửa chữa, nên gặp rất nhiều vướng mắc trong khâu tư vẫn cho khách hàng trong quá trình thanh toán. Về vấn đề này xin thay mặt cho rất nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm và cũng nhằm góp phần nhỏ cho sự phát triển thị trường bảo hiểm minh bạch hơn, tôi xin được hỏi cách áp dụng khấu trừ nào của DNBH là đúng. Xin trân trọng cảm ơn!
03/11/2021
Trả lời:


- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chịu”.

- Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.

- Trên thị trường bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm thường ban hành quy tắc bảo hiểm xe cơ giới với quy định mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 đồng/vụ tổn thất. Mức khấu trừ cụ thể căn cứ trên cơ sở Quy tắc bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Do đó, việc áp dụng mức khấu trừ cần căn cứ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật có liên quan và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm để thực hiện.

Gửi phản hồi: