Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính Tôi có 1 thắc mắc xin được giải đáp để được hiểu sâu hơn về Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông. Trong Thông tư này ở khoản 6 Điều 6 có ghi " Chi cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi (nếu có)", nhưng trong toàn bộ Thông tư không có định mức chi cho Thanh tra. Vậy tôi kính nhờ Bộ Tài chính giải thích cho tôi hiểu hơn: 1. Định mức chi cho thanh tra này thì Sở Giáo dục và Sở Tài chính có dự thảo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hay không. 2. Nếu không trình dự thảo định mức duyệt thì ví dụ khi thành lập 1 đoàn thanh tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vậy thì định mức chi cho thành viên đoàn thanh tra là bao nhiệu 1 người 1 ngày. Mong được giải đáp thắc mắc sớm. Xin cảm ơn Bộ đã đọc thư của tôi. Trân trọng!
13/10/2021
Trả lời:

1. Định mức chi cho công tác thanh tra đã được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông, cụ thể: “3. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi; chi tiền ở, đi lại trong nước của những người tham gia công tác tổ chức thi và chấm thi (nếu có), giáo viên (nếu có) và học sinh các đội dự tuyển quốc gia trong quá trình tập huấn để tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC)”, không phải không có định mức chi như phản ánh của bạn đọc.

Đề nghị thực hiện theo quy định nêu trên.

2. Trường hợp địa phương thấy cần thiết ban hành các định mức chi khác ngoài quy định nêu tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính như nêu trên, địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định để thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước:“Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: ... Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.

3. Trường hợp Hội đồng nhân dân tỉnh không quy định các mức chi khác ngoài quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính như đã nêu trên.

Gửi phản hồi: