Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính Đơn vị tôi là cơ quan nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP . Năm 2016 đơn thực hiện nhiệm vụ thu phí thẩm định theo quy định của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, thực hiện trích 20% nộp NSNN và trích giữ lại 80% để trang trãi chi phí cho hoạt động thu phí. Các năm qua đơn vị không được sở tài chính cấp kinh phí cho hoạt động thu phí mà đơn vị thực hiện chi từ nguồn trích giữ lại. Hiện nay, sở tài chính cho rằng đơn vị tôi không được quyền khấu trừ và không thuộc diện cơ quan được khoán chi phí hoạt động từ hoạt động thu phí (theo điều 4 của Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật phí, lệ phí) , Sở tài chính yêu cầu đơn vị phải nộp hết 100% số tiền thu phí vào NSNN và yêu cầu đơn vị phải nộp tất cả số tiền phí hiện có trong tài khoản của đơn vị vào NSNN từ năm 2016 đến nay thì mới giao dự toán thu, chi phí cho đơn vị (sở tài chính không ra văn bản, chỉ trao đổi qua điện thoại và từ đầu năm 2021 cho đến thời điểm hiện nay là 22/9/2021, đơn vị vẫn chưa được giao dự toán nên kho bạc nhà nước không cho đơn vị chi bất kỳ nội dung nào). Kính mong Bộ Tài chính giải đáp thắc mắc cho đơn vị như sau: đơn vị có được khấu trừ khoản thu phí hay không ? đơn vị có thuộc diện cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí và được để lại tiền phí thu được hay không ? đơn vị thực hiện trích nộp theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC như vậy đúng hay sai ? Sở tài chính hiện yêu cầu đơn vị phải nộp tất cả số tiền trong tài khoản thu phí của đơn vị mở tại KBNN và tất toán tài khoản về bằng 0 đ, trong khi đó số tiền này bao gồm phần tiền đơn vị đã trích lại 40% cải cách tiền lương qua các năm và bắt đầu từ tháng 9/2021 phải nộp tất cả 100% vào NSNN. Rất mong được Bộ Tài chính giải đáp vì đơn vị hiện nay không biết phải làm gì CHO ĐÚNG QUY ĐỊNH, bản thân tôi vô cùng bức xúc và cũng kính mong được Bộ Tài chính không cung cấp thông tin của tôi cho địa phương, vì như vậy tôi sẽ bị khiển trách và gây khó khăn trong công tác. TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
15/10/2021
Trả lời:

- Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, quy định:

1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ theo tỷ lệ xác định quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động bao gồm:

a) Cơ quan thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

b) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

c) Cơ quan công an, quốc phòng được giao cung cấp dịch vụ, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí”.

- Tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định:

2. Số tiền phí để lại cho tổ chức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này được chi dùng cho các nội dung sau đây:

a) Chi thực hiện chế độ tự chủ (đối với cơ quan nhà nước), chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp công lập): ...

...

4. Số tiền phí để lại cho tổ chức thu phí chi cho các nội dung tại khoản 2 Điều này, đối với cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước”.

- Tại Điều 5 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước quy định: “Kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn phí được để lại theo chế độ quy định”.

- Tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định như sau:

1. Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm;...

2. Phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm được:

a) Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP được khoán chi phí hoạt động từ khoản thu phí được giao và khoản thu phí được thể hiện trong dự toán thì được trích để lại tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và Thông tư thu phí cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để công dân được biết./.  


Gửi phản hồi: