Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hiện tôi công tác tại Sở Tài nguyên môi trường, có thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Cơ quan tôi thực hiện chế độ tự chủ , tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP về biên chế và quản lý hành chính. Theo K2, Đ 9, NĐ 53/2020/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, cơ quan tôi phải nộp 100% phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp vào NSNN (Theo điểm a, K2, Đ9, NĐ 53) hay được để lại 25% (Theo điểm a, K2, Đ9, NĐ 53) theo diện cơ quan được khoán chi hoạt động?
15/10/2021
Trả lời:

 

Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí BVMT đối với nước thải quy định quản lý sử dụng phí như sau:

“2. Đối với nước thải công nghiệp

a) Tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ số tiền phí bảo vệ môi trường thu được vào ngân sách nhà nước, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

b) Trường hợp tổ chức thu phí thuộc diện khoán chi phí hoạt động theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được để lại 25% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; trong đó, các khoản chi khác bao gồm cả: Chi phí cho điều tra, thống kê, rà soát, phân loại, cập nhật, quản lý đối tượng chịu phí; chi phí đo đạc, đánh giá, lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải phục vụ cho việc thẩm định tờ khai phí, quản lý phí; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất cơ sở thải nước thải công nghiệp”.

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định: “Cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động bao gồm:

a) Cơ quan thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

b) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

c) Cơ quan công an, quốc phòng được giao cung cấp dịch vụ, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí theo quy định của Luật phí và lệ phí”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP được khoán chi phí hoạt động từ khoản thu phí được giao và khoản thu phí được thể hiện trong dự toán thì được trích để lại theo quy định.

          Bộ Tài chính trả lời để bà Trần Thị Quyên được biết./.


Gửi phản hồi: