Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính! Hiện tôi đang công tác tại Tổng công ty Khánh Việt, tôi có vấn đề thắc mắc rất mong được quý cơ quan giải đáp: - Tổng công ty Khánh Việt (TCTKV) là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cơ quan đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con. - Ngày 14/02/2014, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số: 21/2014/TT-BTC ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Theo khoản 3 Điều 12 của Quy chế ban hành theo Thông tư số: 21/2014/TT-BTC (Quy chế mẫu) thì các công ty mẹ do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ dựa vào Quy chế mẫu này để ban hành Quy chế hoạt động đối với Người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp có phần vốn góp của mình và theo đó Tổng công ty Khánh Việt cũng đã ban hành Quy chế hoạt động đối với Người đại diện phần vốn của TCTKV tại các doanh nghiệp. Ngày 19/6/2020, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 60/2020/TT-BTC bãi bỏ hiệu lực toàn bộ hiệu lực của Thông tư 21/2014/TT-BTC nhưng không có văn bản thay thế đối với Thông tư 21/2014/TT-BTC . Hiện công ty tôi đang gặp khó khăn trong quá trình xây dựng quy chế hoạt động Người đại diện phần vốn của TCTKV tại các doanh nghiệp khác. Kính mong Bộ Tài chính giải đáp rõ thêm về các cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động Người đại diện phần vốn của Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp khác. Trân trọng./.
12/10/2021
Trả lời:

1. Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 về ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Hiện nay, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP; Nghị định số 61/2013/NĐ-CP và Nghị định số 71/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực hoặc được thay thế bằng văn bản khác. Qua rà soát, theo quy định hiện hành về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2020/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 21/2014/TT-BTC do các căn cứ pháp lý của Thông tư số 21/2014/TT-BTC đã hết hiệu lực hoặc thay thế bằng các văn bản khác.

2. Ngày 26/11/2014, Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, trong đó đã quy định vềtiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp(Điều 46); cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp (Điều 47); quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp (Điều 49); tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp (Điều 50).

3. Ngày 30/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019, trong đó quy định về tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Điều 13); quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập(Điều 14); quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao làm đại diện chủ sở hữu (Điều 15).

4. Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và tại khoản 2 Điều 77 quy định: 2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ quy định tại Nghị định này quy định quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành viên.

Căn cứ quy định trên, đề nghị độc giả nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thực hiện theo đúng quy định.


undefined
Gửi phản hồi: