Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin chào Quý Bộ! Tôi là 1 Thẩm định viên hành nghề TĐG, vừa qua tôi có học cập nhật kiến thức cho để đủ điều kiện hành nghề cho năm sau. Trong 1 chuyên đề học có phần giải đáp của Thông tư số 60/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. Giảng viên hướng dẫn có nói là "Trong chứng thư thẩm định giá có 2 chữ ký của thẩm định viên được phép hành nghề theo qui định gồm Đại diện Pháp luật của Công ty và Thẩm định viên, trong đó Đại diện pháp luật của công ty phải là thẩm định viên, là đại diện pháp luật và phải có tên trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của DN" Do vậy Công ty tôi chỉ Giám đốc có tên trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh TĐG, còn lại ủy quyền cho các Phó Giám đốc ký chứng thư. Vậy các Phó giám đốc có được ký chứng thư bên Đại diện pháp luật của công ty không? Xin cảm ơn Quý Bộ!
30/09/2021
Trả lời:

Tại Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 06: Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính đã quy định rõ nội dung thông tin tại mục chữ ký (phần Doanh nghiệp thẩm định giá) trên Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá gồm: Họ tên, số thẻ và chữ ký của người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có) của doanh nghiệp thẩm định giá và dấu của doanh nghiệp thẩm định giá đối với trường hợp phát hành Báo cáo tại doanh nghiệp thẩm định giá.

Như vậy, căn cứ vào quy định tại Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của công ty, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá có thể thực hiện ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá để ký Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá theo quy định tại Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 06. Người ủy quyền phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành vì thẩm định giá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên người được uỷ quyền ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thẩm định giá khi thực hiện ủy quyền ký Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá cần thông báo về Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong việc theo dõi, giám sát, kiểm soát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật thẩm định giá.

 

Gửi phản hồi: