Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng với giá trị hợp đồng xây dựng là 500 tỷ đồng. Thời giian bảo hiểm là 60 tháng + 12 tháng bảo hiểm bảo hành mở rộng. Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn bảo hiểm 60 tháng. Tuy nhiên, công trình chưa hoàn thành (Mới thi công được khoảng 40% khối lượng ~ 200 tỷ đồng). Chủ đầu tư đề nghị Nhà thầu bảo hiểm gia hạn thời gian 24 tháng nữa và tính phí bổ sung. Tuy nhiên, nhà thầu bảo hiểm không chấp nhận (Lý do, đơn vị tái bảo hiểm không chấp thuận gia hạn). Tôi xin được hỏi Quý Bộ: 1.Chủ đầu tư có được chấm dứt hợp đồng với nhà thầu bảo hiểm hiện tại hay không, có quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào không? 2. Do công trình là đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm trong thời gian xây dựng. Vậy trưởng hợp tiếp tục thực hiện bảo hiểm thêm 24 tháng và phải khí hợp đồng với nhà thầu bảo hiểm khác thì giá trị bảo hiểm bổ sung tính trên cơ sở nào ? Xin chân thành cảm ơn.
01/10/2021
Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 329/2016/TT-BTC: 3. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận  phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư này, tỷ lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tổng thời gian xây dựng công trình theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và các yếu tố rủi ro khác.”.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 329/2016/TT-BTC:

“1. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm theo quy định tại khoản 5 Điều 15 (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng), ...

b) Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về việc hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật...

c) Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật”.

Gửi phản hồi: