Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Tôi hiện đang công tác tại Ban Quản lý dự án nhóm I- đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác quản lý dự án từ nguồn vốn dự toán ngân sách tỉnh cấp để thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ, đường thủy. Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 có nêu: “Điều 5. Chế độ kế toán và hạch toán các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án 1. Chế độ kế toán: Chủ đầu tư, BQLDA thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. 2. Hạch toán các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án. a) Các khoản thu từ việc thực hiện quản lý dự án và thực hiện các công việc tư vấn thuộc các dự án được giao quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hạch toán vào nguồn vốn của dự án đó. b) Các khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng và các khoản thu khác hạch toán vào doanh thu của BQLDA. Theo điểm 1 của khoản 2 nêu trên thì chế độ kế toán Ban Quản lý dự án tôi thực hiện áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư là theo TT79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019. Tuy nhiên nguồn vốn cấp cho công tác quản lý, bảo trì là nguồn dự toán ngân sách không phải nguồn đầu tư. Vậy kính mong Quý Bộ hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị tôi là theo TT79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 hay áp dụng theo TT107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 là phù hợp. xin trân trọng cảm ơn.
24/09/2021
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về đối tượng áp dụng Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 79/2019/TT-BTC. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối tượng áp dụng chế độ kế toán được quy định rõ trong các chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành:

(1) Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, tại Điều 2 “Đối tượng áp dụng” quy định:

1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước;đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên vàchi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư này”.

(2) Chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công ban hành theo Thông tư 79/2019/TT-BTC, quy định tại Điều 2 “Đối tượng áp dụng”:

“1. Đối tượng áp dụng:

a) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ các ban quản lý dự án là tổ chức thành viên của doanh nghiệp);

b) Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để quản lý các dự án đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trường hợp chủ đầu tư là đơn vị hành chính, sự nghiệp không thành lập ban quản lý dự án riêng, đơn vị hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết đơn vị được sử dụng các tài khoản và hướng dẫn có liên quan được ban hành tại Thông tư này để hạch toán các khoản liên quan đến quản lý dự án đầu tư”.

Căn cứ đối tượng áp dụng các chế độ kế toán đã quy định nêu trên các đơn vị xem xét áp dụng chế độ kế toán phù hợp với mô hình hoạt động của đơn vị mình.   

Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: