Hỏi đáp CSTC

Hỏi:

Theo Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có quy định:

“…1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ…”

Cá nhân tôi có mảnh đất vườn (đất trồng cây hàng năm (BHK)) trên sổ chỉ mang một mình tên tôi là Giá Thế Hoài và Quyết định của UBND huyện cho phép tôi chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở cũng chỉ ghi: “Cho phép ông Giá Thế Hoài được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất BHK sang đất ở” chứ không phải là “ Hộ ông Giá Thế Hoài…” và tôi thuộc hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất theo Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Vậy, tôi có được hưởng chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở không?

15/10/2021
Trả lời:


Gửi phản hồi: