Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính hỏi bộ tài chính về phân bổ dự toán NSNN đối với nhiệm vụ chi lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ đối với cấp huyện xã. Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 9 Luật NSNN quy định “ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ”; tuy nhiên tại điểm c Khoản 1 Điều 17 Nđ 163 hướng dẫn thi hành Luật NSNN quy định làm rõ “ Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ”; Đồng thời theo Thông tư 342/2016/tt-Btc khái niệm “Sự nghiệp khoa học và công nghệ: gồm các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng …” và đối chiếu khái niệm về hoạt động nghiên cứu, hoạt động ứng dụng, chuyển giao tại Luật Khoa học và Công nghệ thì Việc giao nhiệm vụ chi và phân bổ kinh phí cho cấp huyện, xã sẽ vẫn có nhiệm vụ chi lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ, song nguồn kinh phí này phải chi cho các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có đúng không? Hiện nay, chỉ duy nhất có tỉnh Cà Mau, còn hầu hết các tỉnh thành đều không ghi định mức phân bổ ngân sách đối với nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ cho ngân sách huyện xã trong Nghị quyết định mức phân bổ chi thường xuyên! Vậy đâu là đúng ? Hiện tôi đang công tác tại Sở KHCN, Xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính để chúng tôi có thể tham mưu cơ chế tài chính phân bổ cho hoạt động khoa học công nghệ địa phương đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trân trọng cảm ơn!
31/08/2021
Trả lời:

Điểm c, khoản 1, Điều 39 Luật NSNN quy định: “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ”.

Điểm c, Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP đã quy định: “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ”.

Như vậy, ngân sách cấp huyện, xã vẫn có nội dung chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (nội dung chi nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ)

Vì vậy, đề nghị bạn đọc thực hiện theo quy định trên. 

Gửi phản hồi: