Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn như sau:

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải là đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 và đang thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Xin hỏi: Do dịch bệnh Covid-19, Trung tâm phải dừng đào tạo trên 30 ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh, theo đó các xe ô tô được cấp phép đào tạo lái xe cũng phải tạm dừng hoạt động, vậy trong thời gian các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe phải tạm dừng hoạt động (Trung tâm đã xin tạm dừng lưu hành các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe) thì các xe ô tô này có phải nộp phí bảo trì đường bộ không?

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có nêu “d) Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên”.

Vậy, trong thời gian các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe phải tạm dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 (Trung tâm đã xin tạm dừng lưu hành các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe) thì các xe ô tô này thuộc trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định trên hay không?

- Ngày 29/6/2021, Bộ Tài chính trả lời 1/2 câu hỏi (ý hỏi thứ hai) như sau: “Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang kinh doanh đào tạo lái xe; không phải là hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Vì vậy, xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe của Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC nêu trên.”

Còn câu hỏi (ý hỏi thứ nhất) “Trung tâm phải dừng đào tạo trên 30 ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh, theo đó các xe ô tô được cấp phép đào tạo lái xe cũng phải tạm dừng hoạt động, vậy trong thời gian các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe phải tạm dừng hoạt động (Trung tâm đã xin tạm dừng lưu hành các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe) thì các xe ô tô này có phải nộp phí bảo trì đường bộ không?” thì không được Bộ trả lời.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính “2. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:...

a) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.; b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.; c) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.; d) Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên…”

Từ những quy định trên có thể thấy về mặt bản chất, quan điểm quản lý thì “phí sử dụng đường bộ” sẽ được thu khi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành còn nếu không lưu hành vì các lý do khách quan, bất khả kháng khác thì sẽ không phải nộp phí sử dụng đường bộ. Đại dịch Covid-19 xảy ra và diễn biến bất ngờ, dẫn đến Trung tâm phải dừng đào tạo trên 30 ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải (theo đó các xe ô tô được cấp phép đào tạo lái xe cũng phải tạm dừng hoạt động), Trung tâm đã xin tạm dừng lưu hành các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe.

Vậy, Trung tâm xin hỏi các xe ô tô được cấp phép đào tạo lái xe có phải nộp phí sử dụng đường bộ trong thời gian phải dừng đào tạo và đã xin tạm dừng lưu hành hay không? Hiện nay Chính phủ đã có văn bản nào quy định, hướng dẫn về nội dung này chưa?

12/08/2021
Trả lời:

- Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, quy định: Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), bao gồm: Xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô).

- Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định:

2. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

a) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.

b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

c) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.

d) Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

đ) Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ô tô dùng để sát hạch của tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe”.

Căn cứ quy định nêu trên, xe ô tô (trừ xe ô tô dùng để sát hạch thuộc diện không chịu phí theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC) của Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang không thuộc xe kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải, do đó, xe ô tô này tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên thuộc đối tượng chịu phí theo quy định.

 Hiện nay, chưa có quy định xe ô tô của Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe dừng lưu hành 30 ngày trở lên thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ. Vì vậy, đề nghị thực hiện nộp phí theo quy định hiện hành.

Gửi phản hồi: