Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, tôi công tác tại Công an tỉnh Quảng Bình, xin Bộ giải đáp một số nôi dung liên quan lệ phí như sau: 1. Theo hướng dẫn tại Thông tư 85/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì lệ phí đăng ký cư trú do cơ quan địa phương thực hiện là do HĐND quyết định; vậy do cơ quan trung ương thực hiện phải do Bộ Tài chính quy định bằng thông tư (như thông tư quy định về lệ phí cấp CCCD). Tuy nhiên từ trước tới nay, Bộ Tài chính chưa có quy định này, do vậy Công an cả nước đều thu lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của HĐND (chỉ đúng khi Công an xã bán chuyên trách thực hiện). Hiện nay, ngành Công an đã bố trí Công an chính quy đến 100% cấp xã trên cả nước, thực hiện Luạt Cư trú 2020, việc đăng ký cư trú chuyển về thực hiện toàn bộ tại Công an cấp xã. Do chưa có thông tư quy định về lệ phí đăng ký cư trú của Bộ Tài chính nên vẫn phãi thực hiện theo quy định của HĐND, tuy nhiên phát sinh vẫn đề về biên lai thu do UBND xã cấp và quyết toán, nộp theo ngân sách địa phương. Đề nghị Bộ giải đáp: Thực hiện theo quy định thu của HĐND ccaps tỉnh có đúng không; Biên lai thu nhận tại UBND cấp xã và do kế toán cấp xã thanh quyết toán đúng klhoong hay phải thực hiện như thế nào? 2. Lệ phí thu được nộp 100%, vậy các khoản chi phí phát sinh khi thu lệ phí lấy từ nguồn nào? (Phải mua Biên lai thu lệ phí để nộp vào ngân sách 100% là không hợp lý). Kính mong Quý Bộ giải đáp sớm để thực hiện.
15/09/2021
Trả lời:

- Căn cứ quy định tại Luật Phí, trên cơ sở đề nghị của các bộ chuyên ngành (bao gồm Bộ Công an), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn:

 Lệ phí đăng ký cư trú đối với việc đăng ký và quản lý cư trú gồm: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu; sổ tạm trú cho hộ gia đình, cho cá nhân; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; gia hạn tạm trú.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu lệ phí đối với việc đăng ký cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố cao hơn mức thu đối với các khu vực khác”.

- Tại Điều 13 Luật Phí và lệ phí quy định: “1. Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

2. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.  

- Tại điểm p khoản 1 Điều 37 Luật NSNN quy định: “Nguồn thu của ngân sách địa phương bao gồm lệ phí do các cơ quan NN địa phương thực hiện thu”.

- Tại Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cảu Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc NSNN quy định: “Biên lai được thể hiện bằng các hình thức sau: Biên lai đặt in; Biên lai tự in và Biên lai điện tử”.

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức thu lệ phí (lệ phí đăng ký cư trú)  phải nộp 100% lệ phí thu được vào NSNN (ngân sách địa phương), nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí (bao gồm cả in, phát hành biên lai) do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giao UBND cấp xã thu lệ phí đăng ký cư trú thì biên lai thu nhận tại UBND cấp xã và do kế toán cấp xã thanh quyết toán, nộp theo ngân sách địa phương là đúng theo quy định pháp luật NSNN.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có công văn số 9717/BTC-CST ngày 25/8/2021 gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Khi có quy định mới sửa đổi, bổ sung, thay thế, đề nghị ông cập nhật theo dõi và thực hiện theo quy định của pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế.


Gửi phản hồi: