Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính, Tôi hiện công tác tại Sở TNMT Bình Thuận, hiện nay tôi đang vướng mắc về hạch toán kế toán cho Ban QLDA của Sở. ( Ban QLDA được Sở TNMT thành lập có con dấu và tài khoản riêng nhưng hạch toán phụ thuộc) 1/ Trước đây, khi thực hiện theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC thì chi phí quản lý dự án của BQLDA được hạch toán vào TK 4621, TK 6621 nhưng nay theo TT 107/2017/TT-BTC thì không còn TK 4621, TK 6621 thì đơn vị sẽ hạch toán vào TK nào để theo dõi chi phí hoạt động của BQLDA. Do đó, Năm 2018-2019 BQLDA áp dụng theo TT195/2012/TT-BTC có đúng không ạ. 2/ Hiện nay, đã có TT 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công thì Ban QLDA của Sở có thể áp dụng để thực hiện được không hay vận dụng các tài khoản của TT 79/2019/TT-BTC để hạch toán kế toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư- Sở TBNMT theo TT 107/2017/TT-BTC ( Ban QLDA được Sở TNMT thành lập có con dấu và tài khoản riêng nhưng hạch toán phụ thuộc). Theo TT 79/2019/TT-BTC, tôi thấy thể hiện đầy đủ các tài khoản để hạch toán chi phí hoạt động cho Ban LQDA mà TT107/2017 không có. 3/ Để thuận tiện cho việc báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thì Ban QLDA của Sở có thể lập BCTC, BCQT riêng theo TT 79/2019/TT-BTC và gửi lên Sở TNMT- chủ đầu tư để Sở TNMT tổng hợp báo cáo chung của ngành được không ạ.
20/07/2021
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về việc áp dụng chế độ kế toán đối với Ban Quản lý dự án hạch toán phụ thuộc. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung nêu trong thư của độc giả, Ban QLDA thuộc Sở Tài nguyên và môi trường (chủ đầu tư) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, theo đó các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến Ban QLDA được phản ánh vào hệ thống sổ sách kế toán của Sở TNMT (Văn phòng Sở) để lập báo cáo tài chính theo quy định. Theo đó, năm 2018, 2019, đơn vị phải thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC (Áp dụng từ ngày 01/01/2018).

2.  Điều 2 Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (áp dụng cho năm tài chính 2020 trở đi) quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:(a) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực ...; (b) Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập....;

2. Trường hợp chủ đầu tư là đơn vị hành chính, sự nghiệp không thành lập ban quản lý dự án riêng, đơn vị hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết đơn vị được sử dụng các tài khoản và hướng dẫn có liên quan được ban hành tại Thông tư này để hạch toán các khoản liên quan đến quản lý dự án đầu tư.”

Căn cứ các quy định trên, Sở Tài nguyên và môi trường là đơn vị chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án riêng, trong trường hợp cần thiết, đơn vị được sử dụng các tài khoản tại Thông tư 79/2019/TT-BTC để hạch toán các khoản liên quan đến quản lý dự án đầu tư.

3. Về lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán:

a. Về báo cáo tài chính:

Khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015 quy định: “Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”.

Khoản 2 Điều 7 Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định: “Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị....”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ban QLDA là đơn vị hạch toán phụ thuộc, Sở TNMT là đơn vị kế toán có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính theo quy định, các thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động, lưu chuyển tiền tệ,... của Ban quản lý dự án nằm trong báo cáo tài chính của Sở TNMT.

b. Về báo cáo quyết toán:

Theo Điểm a Khoản 5 Điều 6 Thông tư 107/2017/TT-BTC: “...Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập và nộp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, ngoài các mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này, còn phải lập các mẫu báo cáo phục vụ công tác quyết toán ngân sách nhà nước, các yêu cầu khác về quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”. Theo đó, việc thực hiện quyết toán kinh phí quản lý dự án, quyết toán dự án hoàn thành ,... của Ban quản lý dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị độc giả nghiên cứu, thực hiện./.

Gửi phản hồi: