Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi có vướng mắc gửi đến Quý Bộ, kính mong được giải đáp như sau: Đơn vị tôi là trường học công lập, có khoản thu chi thỏa thuận với người học theo hướng dẫn của Sở giáo dục và khoản thu chi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Đơn vị đã thực hiện hạch toán như sau: Khi thu: Nợ 111, 112/Có 3381 Khi chi: Nợ TK 3381/Có TK 111, 112 Số dư cuối kỳ của các khoản thu trên thể hiện trong Báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 107 (Biểu B01/BCTC) tại chỉ tiêu Tiền (mã số 01) và chỉ tiêu Nợ phải trả khác (mã số 68). Khi gửi Báo cáo tài chính nhà nước cho kho bạc, Cơ quan kho bạc trả lại với lý do từ chối là: Chỉ tiêu nợ phải trả khác (mã số 68) trên biểu B01/BCTC của các đơn vị trường học phải bằng 0. Xin hỏi Kho bạc Nhà nước từ chối báo cáo với lý do trên có đúng không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!
21/06/2021
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về số liệu trình bày trên chỉ tiêu Nợ phải trả khác (mã số 68) trên báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01/BCTC) theo quy định chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01/BCTC) quy định chỉ tiêu Nợ phải trả khác (mã số 68) phản ánh số dư các khoản nợ phải trả khác tại ngày lập báo cáo tài chính, bao gồm các khoản phải nộp theo lương; khoản đơn vị còn phải nộp nhà nước; các khoản đơn vị còn phải thanh toán cho người lao động của đơn vị; các khoản thu hộ, chi hộ; doanh thu nhận trước; khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược và khoản nợ phải trả khác chưa được phản ánh trên một chỉ tiêu cụ thể của Báo cáo tình hình tài chính. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của các tài khoản: ….; TK 3381 “Các khoản thu hộ, chi hộ”; TK 3388 “Phải trả khác”; ….

Theo đó, trường hợp cuối kỳ TK 338 “Phải trả khác” của đơn vị có số dư, sẽ được trình bày vào số liệu trên chỉ tiêu Nợ phải trả khác (mã số 68) trên báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01/BCTC), không có quy định về việc chỉ tiêu này trên báo cáo phải bằng không (0).

Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: