Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi quý Bộ. Tại điểm c Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định về thành Lập Hội đồng thẩm định giá nhà nước "c) Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh, cấp huyện do lãnh đạo hoặc người được ủy quyền của cơ quan tài chính nhà nước (Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch) làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm: - Đại diện đơn vị có tài sản cần thẩm định giá; - Đại diện đơn vị chuyên môn về quản lý giá, quản lý tài chính của cơ quan tài chính nhà nước; - Các thành viên khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quyết định, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá". Do đặc thù nhiệm vụ thẩm định giá hóa chất, vật tư phục vụ phòng chống Covid 19 khó khăn, ít thông tin do đó để tăng cường công tác thẩm định giá đối với trường hợp này, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn thành lập Hội đồng thẩm định giá nhà nước với thành phần là Phó chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng, Lãnh đạo Sở Tài chính, Lãnh đạo Sở Y tế làm phó chủ tịch Hội đồng và Các thành viên khác có liên quan. Hiện nay có thông tin cho rằng việc thành lập Hội đồng thẩm định giá nhà nước do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng là không phù hợp và không đúng với quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, xin hỏi quý Bộ là việc thành lập Hội đồng như vậy có đúng quy định của pháp luật không. Xin cảm ơn quý Bộ.
14/06/2021
Trả lời:

1. Nghị định số 89/2013/NĐ-CP đã quy định rõ việc thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh, cấp huyện và Hội đồng thẩm định giá tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể:

- Điểm c và d Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định:

“c) Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh, cấp huyện do lãnh đạo hoặc người được ủy quyền của cơ quan tài chính nhà nước (Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch) làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm:

- Đại diện đơn vị có tài sản cần thẩm định giá;

- Đại diện đơn vị chuyên môn về quản lý giá, quản lý tài chính của cơ quan tài chính nhà nước;

- Các thành viên khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá.

d) Hội đồng thẩm định giá tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) được giao mua, bán, quản lý và sử dụng tài sản do lãnh đạo đơn vị có tài sản cần thẩm định giá hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm:

- Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính, kế toán của đơn vị được giao mua, bán, quản lý, sử dụng tài sản;

- Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính của cơ quan cấp trên;

- Các thành viên khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá.”

2. Việc Lãnh đạo UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá nhà nước không vi phạm quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP.

Gửi phản hồi: