Skip to content
Hỏi:
Chào anh chị! Hiện nay có 1 số chi cục thuế gửi QĐ phạt DN việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2021. Theo CCT hạn cuối cùng là ngày 30/4/2021 chứ không phải là ngày 4/5/2021 với lý do viện dẫn là Điều 27 thông tư 39/2014 không nói gì về việc ngày nộp báo cáo là ngày nghỉ hay ngày lễ, ngày tết. Vậy cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế được tính như thế nào để tránh tình trạng Luật đá Luật, mỗi nơi áp dụng 1 kiểu dẫn đến doanh nghiệp bị phạt oan. 1. Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 8 quy định cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế là ngày cuối cùng của thời hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. 2. Căn cứ vào công văn số 50942CT-HTr về việc trả lời chính sách thuế ngày 4/8/2015 của Cục thuế Hà Nội gửi đến Bộ Tài Chính cũng nêu rõ thời hạn nộp BCTHSDHĐ quý 1/2015 được quy định là ngày 30/4/2015. Tuy nhiên dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, ngày quốc tế lao động năm 2015 nghỉ kéo dài từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 3/5/2015 theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quý 1/2015 được tính là ngày 4/5/2015. 3. Căn cứ vào thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ lao động thương binh và xã hội. Vậy kính thưa Tổng cục thuế việc doanh nghiệp tôi đưa ra các căn cứ đã nêu ở trên để giải trình cho việc doanh nghiệp tôi nộp BCTHSDHĐ quý 1/2021 vào ngày 3/5/2021 là không bị chậm nộp do ngày 30/4 và 1/5 nghỉ lễ; ngày 2/5 là chủ nhật; ngày 3/5 nghỉ bù ngày 1/5 là thứ 7 ngày nghỉ nhưng phía CCT không chấp nhận giải trình và nói công văn 50942 của Cục thuế Hà Nội trả lời tham mưu cho Bộ Tài Chính là sai. Doanh nghiệp chúng tôi kính mong Bộ Tài Chính và Tổng Cục thuế sớm đưa ra kết luận chính xác để các doanh nghiệp không bị phạt oan. DN chúng tôi xin trân trọng cám ơn!
25/05/2021
Trả lời:

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có ý kiến như sau:

Tại Điều 1, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).”

Tại Điều 1, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định vể hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quy định như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.”

Tại Điều 27, Thông tư số 39/2014/TT-ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).”

Căn cứ quy định trên, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 1 năm 2021 các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/4/2021.

Gửi phản hồi: