Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính. Quỹ đầu tư phát triển địa phương trước đây hoạt động theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007; nay hoạt động theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Tại Điều 16 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP Ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thì “1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.”. Như vậy, trường hợp trong Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do UBND tỉnh ban hành có lĩnh vực đầu tư bất động sản (Khu dân cư) thì Quỹ đầu tư phát triển địa phương có được hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản hay không? Kính mong Bộ Tài chính giải đáp giúp để việc triển khai Nghị định số 147/2020/NĐ-CP được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trân trọng!
05/04/2021
Trả lời:

- Khoản 1 Điều 15Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương quy định:Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, tình hình thực tế của địa phương và quy mô hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Quỹ đầu tư phát triển địa phương đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bao gồm: giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP:

1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

2. Trường hợp có nhu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 15 và khoản 1 Điều này.

- Điều 18. Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định:

1. Đối tượng đầu tư của Quỹ là các dự án, doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh chính thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Căn cứ vào danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ lựa chọn, thẩm định, quyết định đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu tư quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định này.

          - Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định:

                Chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hànhtheo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

b) Không là công ty con của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

c) Chủ đầu tư là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

          Như vậy, theo quy định nêu trên Quỹ ĐTPT địa phương được triển khai các hoạt động đầu tư, cho vay trong các ngành, nghề thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, phê duyệt. Đồng thời, hoạt động đầu tư, cho vay của Quỹ ĐTPT địa phương phải thỏa mãn điều kiện và đảm bảo đúng đối tượng, hình thức và thẩm quyền quyết định theo quy định tại Mục 2 và Mục 3 Chương III Nghị định số 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cấp có thẩm quyền quyết định về hoạt động cho vay/đầu tư của Quỹ chịu trách nhiệm về quyết định của mình đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

Gửi phản hồi: