Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Chúng tôi là Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã. Chế độ tài chính đối với QTDND được thực hiện theo Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ và Thông tư 20/2018/TT-NHNN ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; trong đó, có quy định về việc sử dụng và quản lý quỹ đầu tư phát triển (Khoản 3, Điều 24 Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017:

"3. Quỹ đầu tư phát triển dùng để đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ trang thiết bị, điều kiện làm việc của tổ chức tín dụng và bổ sung vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng. Căn cứ vào nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, tổ chức tín dụng quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn."

Qua quá trình hoạt động, QTDND đang có tích lũy quỹ đầu tư phát triển, nay muốn sử dụng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, khi chúng tôi làm thủ tục để trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ thì được NHNN Chi nhánh trả lời việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ chưa có hướng dẫn thực hiện từ Bộ Tài chính nên không chấp thuận cho chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi xin được hỏi:

- Nghị định 93/2017/NĐ-CP cho phép việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ, Thông tư 20/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 quy định QTDND thực hiện quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định tại Điều 22, Điều 24 Nghị định 93/2017/NĐ-CP thì có cần phải có hướng dẫn của Bộ Tài chính mới thực hiện được việc tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển hay không? Việc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố không chấp thuận với lý do chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính có chính đáng không?

- Điều kiện, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển tại QTDND được thực hiện như thế nào?

24/02/2021
Trả lời:

- Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chnhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước quy định:Quỹ đầu tư phát triển dùng để đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ trang thiết bị, điều kiện làm việc của tổ chức tín dụng và bổ sung vn điều lệcho tổ chức tín dụng. Căn cứ vào nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, tổ chức tín dụng quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn.

- Điều 9 Thông tư số 20/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân quy định quỹ tín dụng nhân dân thực hiện phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định tại Điều 22 và Điều 24 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP.

- Điều 29 Luật các TCTD quy định TCTD phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ (điểm b khoản 1); việc thay đổi mức vốn điều lệ của QTDND được thực hiện theo quy định của NHNN (khoản 3).

- Tại Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-NHNN ngày 05/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quỹ tín dụng nhân dân quy định:

+ Điều 1: phạm vi điều chỉnh của Thông tư áp dụng đối với việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, địa bàn hoạt động, quản trị, điều hành, kiểm soát, vốn điều lệ, vốn góp, chuyển nhượng vốn góp, hoàn trả vốn góp, thành viên, đại hội thành viên, hoạt động và quyền hạn, nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân.

+ Điều 10, Điều 11, Điều 12: quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân.

+ Khoản 2 Điều 26: quy định việc thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định của NHNN về những thay đổi phải được NHNN chấp thuận.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, Thông tư số 20/2018/TT-BTC, việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ của Quỹ Tín dụng nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn. Điều kiện, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển tại Quỹ Tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Gửi phản hồi: