Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Câu 1: Theo mục b điểm 2 điều 9 của TT 69/2013/TT - BTC, đơn vị tôi có hợp đồng 1 nhân viên phụ trách nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Được cơ Quỹ HTND cơ cấu vào thành viên Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh. Vây cho tôi hỏi ngoài chi trả lương và các khoản đóng góp theo lương, đồng chí này có được hưởng tiền phụ cấp thành viên của Ban điều hành không, nhờ các anh chị Bộ Tài Chính giải đáp thắt mắc dùm cảm ơn! Câu 2: các thành viên của Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh chủ yếu là kiêm nhiệm từ giám đốc đến kế toán và thủ quỹ. Vậy tiền chi trả phụ cấp theo mục b khoản 2 điều 9 Thông tư 69/2013/TT - BTC những đối tượng này có được áp dụng mức chi phụ cấp kiêm nhiệm tối đa 0,8 lần lương ngạch bậc hay không, hay phải áp dụng một văn bản khác về chế độ chi trả cho cán bộ kiêm nhiệm Quỹ HTND, xin các anh chị BTC trả lời giúp xin cảm ơn!
03/02/2021
Trả lời:

- Về căn cứ pháp lý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC, chi cho cán bộ, viên chức, người lao đồng của Quỹ HTND gồm có:

           "a) Chi lương, bỏa hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản phải nộp theo lương cho cán bộ, nhân viên của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định hiện hành của Nhà nước;

          b) Chi phụ cấp cho cán bộ thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam các cấp được phân công trực tiếp quản lý, điều hành Quỹ HTND. Mức chi tối đa không quá 0,8 lần lương theo ngạch bậc của cán bộ Hội được phân công quản lý, điều hành Quỹ HTND

          c) Chi phụ cấp cho cán bộ tham gia chỉ đạo, quản lý và cán bộ Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định của pháp luật (nếu có) ".

          - Đối với câu hỏi số 1:

          Trường hợp cán bộ thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam được phân công trực tiếp quản lý, điều hành Quỹ HTND thì được hưởng phụ cấp theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC (không quá 0,8 lần lương theo ngạch bậc của cán bộ đó).

          Trường hợp cán bộ được tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng, không thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam, việc chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ này được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động và theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC. 

          - Đối với câu hỏi số 2:

          Trường hợp thành viên Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh (giám đốc, kế toán, kiểm toán) là cán bộ thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh kiêm nhiệm thì được hưởng mức phụ cấp (tối đa không quá 0,8 lần lương theo ngạch bậc của cán bộ được phân công quản lý, điều hành Quỹ) quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC.

          Đối với các bộ khác tham gia chỉ đạo, quản lý Quỹ HTND (không thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân) thì thực hiện chi trả phụ cấp theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC.

Gửi phản hồi: