Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Chúng tôi có thắc mắc xin quý Bộ trả lời dùm Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai “ Khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc cung cấp dịch vụ quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; đơn giá tính thu dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về giá”. Đồng thời, theo quy định tại Điều 19, Điều 22 Luật Giá năm 2012 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ thì UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền quy định giá. Căn cứ các quy định nêu trên UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có đảm bảo đúng thẩm quyền và nội dung theo quy định của pháp luật về giá hay không. Xin Bộ Tài chính trả lời cho chúng tôi được rõ. Chân thành cám ơn
05/01/2021
Trả lời:

Theo quy định tại Luật giá, Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thì dịch vụ công về đăng ký đất đai không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác quy định giá dịch vụ công về đăng ký đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do đơn vị cung cấp tự quyết định theo cơ chế thị trường. Đối với dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì khoản tiền phải trả cho hoạt động thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được thực hiện thu theo cơ chế phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Về giá dịch vụ công do Văn phòng đặt ký đất đai cung cấp quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017, Thông tư này do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, vì vậy đề nghị Qúy độc giả đề gửi câu hỏi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo quy định.

Gửi phản hồi: