Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi đang công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, xin hỏi Bộ Tài chính nội dung sau: Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định: "Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản 1. Hội đồng định giá có quyền: a) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc định giá; b) Thuê tổ chức giám định để thực hiện giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, tỷ lệ chất lượng của tài sản; thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá tài sản. Việc thuê tổ chức giám định, doanh nghiệp thẩm định giá được tiến hành trong các trường hợp cần thiết do Hội đồng định giá tài sản quyết định; c) Từ chối thực hiện định giá tài sản trong trường hợp thời gian không đủ để tiến hành định giá; không đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành định giá; các tài liệu cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để định giá; nội dung yêu cầu định giá vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình; d) Được bảo đảm về tài chính đầy đủ, kịp thời và các cơ sở vật chất cần thiết để tiến hành định giá tài sản theo quy định của pháp luật; đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật". Vậy, tổ chức có chức năng giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, tỷ lệ chất lượng của tài sản theo quy định tại Điểm b nêu trên là tổ chức nào ạ? Xin cảm ơn Bộ Tài chính.
05/01/2021
Trả lời:

Hiện nay, công tác giám định được thực hiện trên nhiều lĩnh vực như giám định tư pháp, giám định công nghệ, giám định sở hữu trí tuệ, giám định xây dựng…Đối với từng lĩnh vực giám định đều đã có văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn như pháp luật về giám định tư pháp, xây dựng, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ và cùng với đó là các tổ chức, cá nhân có chức năng thực hiện giám định theo quy định của pháp luật là đơn vị cung cấp các dịch vụ giám định cụ thể theo từng lĩnh vực. Vì vậy, tùy thuộc vào nhu cầu của Hội đồng định giá cần thuê tổ chức giám định đối với tài sản trong lĩnh vực nào thì sẽ tự chủ động tìm hiểu thông tin và thuê tổ chức giám định trong lĩnh vực đó trên thị trường (ví dụ: Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ thường ban hành Quyết định chỉ định tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qu sử dụng;…).

Gửi phản hồi: