Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính! Theo Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng, có nêu "trường hợp thuê trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư một phần, một phần vay (sau khi đã hoàn trả vốn và lãi vay) hoặc trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư toàn bộ, tổ chức thu phí phải nộp tối thiểu 40% tổng số tiền phí thực thu vào ngân sách nhà nước". Vậy xin hỏi Bộ Tài chính số 40% nộp vào NSNN nêu trên được điều tiết về ngân sách địa phương hay ngân sách trung ương. Trong trường hợp điều tiết về ngân sách địa phương, thì địa phương có quyền chủ động phân bổ số kinh phí trên không. Xin cảm ơn.
07/07/2020
Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định: Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện nộp số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư này và 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (tổ chức thu phí, lệ phí thuộc Trung ương quản lý thì nộp vào ngân sách trung ương; tổ chức thu phí, lệ phí thuộc địa phương quản lý thì nộp vào ngân sách địa phương) theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước”.

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức thu phí thuộc Trung ương quản lý thì nộp phí thu được vào ngân sách trung ương, tổ chức thu phí thuộc địa phương quản lý thì nộp phí vào ngân sách địa phương. Việc chi ngân sách thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính trả lời để bà Hồ Thị Thúy Hồng được biết./.  

Gửi phản hồi: